طراحی ، تهیه ، اجرا، نصب و راه اندازی مدول اول تصفیه خانه فاضلاب شهر قرچک

مناقصه

160 ب 96

آب و فاضلاب جنوب شرقی استان تهران

آب و فاضلاب جنوب شرقی استان تهران

طراحی ، تهیه ، اجرا، نصب و راه اندازی مدول اول تصفیه خانه فاضلاب شهر قرچک

آگهی فراخوان ارزیابی کیفی طرح و ساخت ( EPC)

شرکت آب و فاضلاب جنوب شرقی استان تهران در نظر دارد طراحی ، تهیه ، اجرا، نصب و راه اندازی مدول اول تصفیه خانه فاضلاب شهر قرچک به روش EPC را از طریق انجام ارزیابی کیفی و برگزاری مناقصه دو مرحله ای پس از عقد قرارداد به شرکت واجد شرایط :

الف-دارای گواهی نامه صلاحیت پایه 2 پیمانکاری طرح و ساخت در رشته آب تخصص تاسیسات آب و فاضلاب

ب-مشارکت پیمانکار پایه 2 در رشته آب به عنوان نفر اصلی ، با مشاور پایه 1 گروه تخصصی مهندسی آب با تخصص تاسیسات آب و فاضلاب به عنوان همکار

دستگاه مناقصه گزار: شرکت آب و فاضلاب جنوب شرقی استان تهران به نمایندگی از شرکت آب و فاضلاب استان تهران

موضوع: طراحی ، تهیه ، اجرا، نصب و راه اندازی مدول اول تصفیه خانه فاضلاب شهر قرچک

- طراحی و اجرای ساختمانهای جنبی و فرآیندی

-طراحی و اجرای تجهیزات مکانیکال

-طراحی و اجرای تجهیزات الکتریکال

-تست و آزمایش و راه اندازی و بهره برداری

2-مهلت ومحل دریافت اسناد مناقصه:مناقصه گران میبایست حداکثر تا ساعت 15 روز  یکشنبه مورخ 26/1/97  در قبال ارائه فیش واریزی هزینه اسناد و درخواست رسمی از شرکت مهندسین مشاور به شرکت مهندسین مشاور ری آب به نشانی تهران- خیابان آفریقا- خیابان فرزان غربی- شماره 30 - تلفن 8309-021  مراجعه و نسبت به دریافت اسناد ارزیابی اقدام نمایند.

مدت اجرای عملیات: مدت پیمان 48 ماه شمسی میباشد که شامل 4 ماه شمسی جهت طراحی و خدمات مهندسی،30 ماه جهت احداث ،تهیه،حمل،نصب و اجرای مدول اول تصفیه خانه و 2 ماه راه اندازی و بهره برداری آزمایشی و 12 ماه بهره برداری نهایی و آموزش به پرسنل کارفرما میباشد.(تحویل موقت بعد از انجام بهره برداری نهایی 12 ماه خواهد بود) تحویل موقت بعد از اتمام مدت پیمان و بعد از  انجام راه اندازی 2 ماهه و بهره برداری 12 ماهه صورت میگیرد.

3- محل اعتبار:  اوراق مشارکت و اسناد خزانه اسلامی و اعتبارات طرح های عمرانی

4- مبلغ تضمین شرکت در مناقصه : به میزان 000/000/920/14 ریال و  بهصورت ذیل می باشد:

الف-ضمانتنامه بانکی برابر نمونه شماره یک ضمیمه اسناد مناقصه

5- مهلت و محل تحویل پاکات ارزیابی: تا ساعت 14 روز یکشنبه مورخ  9/2/97 محل دبیرخانه مرکزی شرکت آب و فاضلاب جنوبشرقی استان تهران به نشانی ورامین-مجتمع ادارات خیابان دولت ، شرکت آب و فاضلاب

6- زمان و محل گشایش پاکات ارزیابی : ساعت 10 صبح روز دوشنبه مورخ 10/2/97 ذیحسابی شرکت آب و فاضلاب استان تهران

7-هزینه درج آگهی به عهده برنده مناقصه می باشد.

8- سایر اطلاعات مربوطه در اسناد مناقصه مندرج است.

هزینه خرید اسناد : مبلغ 000/500 ریال است.

نشانی سایتهای اینترنتی :  ttp://www.tpww.co.ir), (http://www.nww.ir), (http://www.iets.mporg.ir)