ارزیابی کیفی توان انجام کار و مناقصه عمومی عملیات اجرایی شبکه جمع آوری فاضلاب منطقه محمدآباد شهر قرچک به طول 6688 متر

مناقصه

110 ب 96

آب و فاضلاب جنوب شرقی استان تهران

آب و فاضلاب جنوب شرقی استان تهران

ارزیابی کیفی توان انجام کار و مناقصه عمومی عملیات اجرایی شبکه جمع آوری فاضلاب منطقه محمدآباد شهر قرچک به طول 6688 متر

آگهی فراخوان ارزیابی توان انجام تعهدات و مناقصه عمومی

(دو مرحله ای نوبت اول )

1-دستگاه مناقصه گزار: شرکت آب و فاضلاب جنوب شرقی استان تهران به نمایندگی از  شرکت آب و فاضلاب استان تهران.

2-موضوع : ارزیابی کیفی توان انجام کار و مناقصه عمومی عملیات اجرایی شبکه جمع آوری فاضلاب منطقه محمدآباد شهر قرچک به طول 6688 متر

3-مهلت و محل دریافت اسناد ارزیابی و مناقصه: متقاضیان شرکت در مناقصه می توانند حداکثر تا ساعت 14 روز شنبه مورخ   6/3/96با معرفینامه رسمی و معتبر  و فیش بانکی واریز شده هزینه خرید اسناد به شرکت مهندسین مشاور ری آب به نشانی تهران- خیابان آفریقا- خیابان فرزان غربی- شماره 30 - تلفن 8309-021  مراجعه و نسبت به دریافت اسناد ارزیابی و مناقصه اقدام نمایند.

4-مدت اجرای عملیات:  12 ماه می باشد.

5-مبلغ برآورد : 702/026/162/33  بر اساس فهرست بها پایه شبکه جمع آوری و انتقال فاضلاب سال 1396

6-محل اعتبار:  اوراق مشارکت و اسناد خزانه اسلامی و طرحهای عمرانی

7--مبلغ تضمین  شرکت در مناقصه : به میزان  000/100/658/1 ریال و به صورت یکی از انواع ذیل میباشد:

ضمانت نامه بانکی معتبر یا به صورت واریز نقدی به حساب جاری شماره 2175161302004 نزد بانک ملی شعبه دکتر فاطمی به نام شرکت آب و فاضلاب استان تهران و به پیشنهادهای فاقد امضا، مشروط، مخدوش، فاقدسپرده و سپرده های مخدوش یا سپرده های کمتر از میزان مقرر، چک شخصی و نظایر آن و همچنین پیشنهاداتی که بعد از انقضای مدت مقرر واصل شود مطلقا ترتیب اثر داده نخواهد شد.

8-مهلت و محل تحویل پاکات ارزیابی و مناقصه : تا ساعت 14روز یکشنبه مورخ 21/3/96  به دبیرخانه مرکزی این شرکت به نشانی ورامین مجتمع ادارات - خیابان دولت - دفتر مرکزی شرکت آب و فاضلاب جنوب شرقی استان تهران طبقه دوم.

9-زمان و محل گشایش پاکات ارزیابی : ساعت 10 صبح روز  دوشنبه مورخ 22/3/96 در دفتر ذیحسابی طرحهای عمرانی شرکت آب و فاضلاب استان تهران (تهران خیابان دکتر فاطمی تقاطع خیابان حجاب).

10-هزینه درج آگهی هر دو نوبت به عهده برنده مناقصه می باشد .

11-سایر اطلاعات مربوطه در اسناد مناقصه مندرج است.

هزینه خرید اسناد :  مبلغ 000/000/1ریال (یک میلیون ریال) می باشد که باید به حساب شماره 0105155272002  بانک ملی شعبه آناهیتا بنام شرکت مهندسین مشاور ری آب واریز و فیش آن ارائه گردد.

نشانی سایتهای اینترنتی:  (http://www.tpww.ir), (http://www.nww.ir), (http://www.iets.mporg.ir

شرکت آب و فاضلاب جنوب شرقی استان تهران