: ارزیابی توان انجام تعهدات و مناقصه عمومی خرید اتصالات ، شیرآلات چدنی و لوازم آبرسانی در اقطار مختلف

مناقصه

105ب96

آب و فاضلاب جنوب شرقی استان تهران

آب و فاضلاب جنوب شرقی استان تهران

: ارزیابی توان انجام تعهدات و مناقصه عمومی خرید اتصالات ، شیرآلات چدنی و لوازم آبرسانی در اقطار مختلف

آگهی فراخوان ارزیابی توان انجام تعهدات و مناقصه عمومی

(یک مرحله ای نوبت اول )

1-دستگاه مناقصه گزار: شرکت آب و فاضلاب جنوب شرقی استان تهران به نمایندگی از  شرکت آب و فاضلاب استان تهران.

2-موضوع : ارزیابی توان انجام تعهدات و مناقصه عمومی خرید اتصالات ، شیرآلات چدنی و لوازم آبرسانی در اقطار مختلف

3-مهلت و محل دریافت اسناد مناقصه: متقاضیان شرکت در مناقصه می توانند حداکثر تا ساعت 14 روزسه شنبه مورخ   24/2/96با معرفینامه رسمی و معتبر  و فیش بانکی واریز شده هزینه خرید اسناد به نشانی  ورامین مجتمع ادارات خیابان دولت شرکت آب و فاضلاب جنوبشرقی استان تهران دبیرخانه مرکزی  تلفن : 36270015 021 مراجعه و نسبت به دریافت اسناد ارزیابی و مناقصه اقدام نمایند.

4-مدت تحویل کالا:  4 ماه می باشد.

5-محل اعتبار: طرحهای عمرانی ، اوراق مشارکت و اسناد خزانه اسلامی

6--مبلغ تضمین  شرکت در مناقصه : به میزان  000/000/321/2 ریال و به صورت یکی از انواع ذیل میباشد:

ضمانت نامه بانکی معتبر یا به صورت واریز نقدی به حساب جاری شماره 2175161302004 نزد بانک ملی شعبه دکتر فاطمی به نام شرکت آب و فاضلاب استان تهران و به پیشنهادهای فاقد امضا، مشروط، مخدوش، فاقدسپرده و سپرده های مخدوش یا سپرده های کمتر از میزان مقرر، چک شخصی و نظایر آن و همچنین پیشنهاداتی که بعد از انقضای مدت مقرر واصل شود مطلقا ترتیب اثر داده نخواهد شد.

7-مهلت و محل تحویل پاکات ارزیابی و مناقصه : تا ساعت 14روز سه شنبه مورخ   2/3/96  به دبیرخانه مرکزی این شرکت به نشانی مذکور

8-زمان و محل گشایش پاکات ارزیابی : ساعت 10 صبح روز  چهار شنبه مورخ  3 /3/96 در دفتر ذیحسابی طرحهای عمرانی شرکت آب و فاضلاب استان تهران (تهران خیابان دکتر فاطمی تقاطع خیابان حجاب).

9-هزینه درج آگهی هر دو نوبت به عهده برنده مناقصه می باشد .

10-سایر اطلاعات مربوطه در اسناد مناقصه مندرج است.

11- هزینه خرید اسناد :  مبلغ 000/500 ریال (پانصد هزار ریال) می باشد که باید به حساب شماره 0108380974006 بانک ملی ایران واریز و فیش آن به واحد فروش اسناد (دبیرخانه مرکزی) ارائه گردد.

نشانی سایتهای اینترنتی:  (http://www.tpww.ir), (http://www.nww.ir), (http://www.iets.mporg.ir

 

 

شرکت آب و فاضلاب جنوب شرقی استان تهران