ارزیابی کیفی توان انجام کار و مناقصه عمومی عملیات اجرای بخشهایی از شبکه جمع آوری فاضلاب شهرهای ورامین و پاکدشت به روش پایپ جکینگ به طول 350 متر

مناقصه

106 ب 96

آب و فاضلاب جنوب شرقی استان تهران

آب و فاضلاب جنوب شرقی استان تهران

ارزیابی کیفی توان انجام کار و مناقصه عمومی عملیات اجرای بخشهایی از شبکه جمع آوری فاضلاب شهرهای ورامین و پاکدشت به روش پایپ جکینگ به طول 350 متر

آگهی فراخوان ارزیابی توان انجام تعهدات و مناقصه عمومی

 (دو مرحله ای نوبت اول )

1-دستگاه مناقصه گزار: شرکت آب و فاضلاب جنوب شرقی استان تهران به نمایندگی از  شرکت آب و فاضلاب استان تهران.

2-موضوع : ارزیابی کیفی توان انجام کار و مناقصه عمومی عملیات اجرای بخشهایی از شبکه جمع آوری فاضلاب شهرهای ورامین و پاکدشت به روش پایپ جکینگ به طول 350 متر

3-مهلت و محل دریافت اسناد مناقصه: متقاضیان شرکت در مناقصه می توانند حداکثر تا ساعت 15 روز سه شنبه مورخ    23/2/96 با معرفینامه رسمی و معتبر  و فیش بانکی واریز شده هزینه خرید اسناد به شرکت مهندسین مشاور پارس آب تدبیر (مشاور طرح) به نشانی  تهران خ کارگر شمالی خیابان نصرت  بین کارگر و جمالزاده پلاک 36  تلفن : 66922205 و 66937786 021مراجعه و نسبت به دریافت اسناد مناقصه اقدام نمایند

4-مدت اجرای عملیات: 12  ماه می باشد.

5-مبلغ برآورد : 501/081/671/16   ریال بر اساس فهرست بها پایه شبکه جمع آوری و انتقال فاضلاب سال 1396

6-محل اعتبار:  اوراق مشارکت - اسناد خزانه اسلامی طرحهای عمرانی

7--مبلغ تضمین  شرکت در مناقصه : به میزان  000/560/833 ریال و به صورت یکی از انواع ذیل میباشد:

ضمانت نامه بانکی معتبر یا به صورت واریز نقدی به حساب جاری شماره 2175161302004 نزد بانک ملی شعبه دکتر فاطمی به نام شرکت آب و فاضلاب استان تهران و به پیشنهادهای فاقد امضا، مشروط، مخدوش، فاقدسپرده و سپرده های مخدوش یا سپرده های کمتر از میزان مقرر، چک شخصی و نظایر آن و همچنین پیشنهاداتی که بعد از انقضای مدت مقرر واصل شود مطلقا ترتیب اثر داده نخواهد شد.

8-مهلت و محل تحویل پاکات ارزیابی و مناقصه : تا ساعت 15روز سه شنبه مورخ  7 /3/96 به دبیرخانه مرکزی این شرکت به نشانی ورامین مجتمع ادارات - خیابان دولت - دفتر مرکزی شرکت آب و فاضلاب جنوب شرقی استان تهران طبقه دوم.

9-زمان و محل گشایش پاکات ارزیابی : ساعت 10 صبح روز  چهار شنبه مورخ  8 /3/96 در دفتر ذیحسابی طرحهای عمرانی شرکت آب و فاضلاب استان تهران (تهران خیابان دکتر فاطمی تقاطع خیابان حجاب).

10-هزینه درج آگهی هر دو نوبت به عهده برنده مناقصه می باشد .

11-سایر اطلاعات مربوطه در اسناد مناقصه مندرج است.

هزینه خرید اسناد :  مبلغ 000/500/1 ریال (یک میلیون و پانصد هزار ریال) می باشد که باید به حساب شماره 0104504650001  بانک ملی ایران بنام شرکت پارس آب تدبیر واریز و فیش آن به امور بازرگانی و قراردادها ارائه گردد

نشانی سایتهای اینترنتی:  (http://www.tpww.ir), (http://www. w.ir), (http://www.iets.mporg.ir)

 

 

شرکت آب و فاضلاب جنوب شرقی استان تهران