ارزیابی کیفی توان انجام کار و مناقصه عمومی بهره برداری و تعمیر و نگهداری سامانه اسمز معکوس آب شیرین کن شهرقرچک

مناقصه

102ج400

آب و فاضلاب جنوب شرقی استان تهران

آب و فاضلاب جنوب شرقی استان تهران

ارزیابی کیفی توان انجام کار و مناقصه عمومی بهره برداری و تعمیر و نگهداری سامانه اسمز معکوس آب شیرین کن شهرقرچک

 

 

آگهی فراخوان  ارزیابی توان انجام تعهدات و مناقصه عمومی(102/ج/400)

       (یک مرحله ای نوبت اول )

1-دستگاه مناقصه گزار: شرکت آب و فاضلاب جنوب شرقی استان تهران

2-موضوع :  ارزیابی کیفی توان انجام کار و مناقصه عمومی بهره برداری و تعمیر و نگهداری سامانه اسمز معکوس آب شیرین کن شهرقرچک

3-مهلت و محل دریافت اسناد مناقصه: متقاضیان شرکت در مناقصه می توانند حداکثر تا ساعت 15 روز  شنبه مورخ 22/3/1400  با  مراجعه به سامانه تدارکات دولت الکترونیک (setadiran.ir) نسبت به خرید اسناد ارزیابی و مناقصه اقدام نمایند .

4-مدت اجرای عملیات:  یک سال می باشد.

5-محل اعتبار:  جاری (داخلی)

7- شماره فراخوان در سامانه ستاد ایران : 2000001513000023

8--مبلغ تضمین  شرکت در مناقصه : به میزان  675،000،000 ریال و به شرح مندرج در اسناد.

9-مهلت و محل تحویل پاکات ارزیابی و مناقصه :

  1-پاکت ارزیابی کیفی به همراه پاکات (ب) و (ج)  طبق ضوابط مربوطه تکمیل و تا ساعت 10 صبح روز شنبه مورخ  5/4/1400  در سامانه ستاد (دولت الکترونیک) بارگذاری گردد.

2-پاکت الف مناقصه حاوی (تضمین شرکت درمناقصه) علاوه بر ارائه و بارگذاری در سامانه ستاد ، می بایست به صورت فیزیک طبق مهلت اعلامی فوق به مناقصه گزار (ورامین مجتمع ادارات خیابان دولت شرکت آب و فاضلاب جنوب شرقی استان تهران طبقه سوم دبیرخانه) تحویل گردد .

 10-زمان و محل گشایش پاکات ارزیابی : ساعت 14 روز  شنبه مورخ 5/4/1400  در دفتر مرکزی  مناقصه گذار به نشانی ورامین مجتمع ادارات خیابان دولت شرکت آب و فاضلاب جنوب شرقی استان تهران دفتر امور بازرگانی

11-سایر اطلاعات مربوطه در اسناد مناقصه مندرج است.

12-هزینه خرید اسناد :  مبلغ 000/000/1 ریال می باشد که باید از طریق سامانه تدارکات دولت الکترونیک(ستاد) واریز گردد.

نشانی سایتهای اینترنتی

 ((http://www.tpww.ir), (http://www.nww.ir), (http://www.iets.mporg.ir) (http://www.setadiran.ir)