تصفیه خانه فاضلاب شهر پیشوا و بهره برداری از تصفیه خانه موجود به ظرفیت 11000 متر مکعب در شبانه روز و تکمیل شبکه جمع آوری فاضلاب محدوده تحت پوشش این تصفیه خانه درقبال عقد قرارداد بلند مدت تامین پساب استاندارد از محل تصفیه خانه

مناقصه

103ب1400ب

آب و فاضلاب جنوب شرقی استان تهران

آب و فاضلاب جنوب شرقی استان تهران

1- تامین مالی جهت تکمیل مدول اول شبکه و تصفیه خانه فاضلاب شهر پیشوا و بهره برداری از تصفیه خانه موجود به ظرفیت 11000 متر مکعب در شبانه روز و تکمیل شبکه جمع آوری فاضلاب محدوده تحت پوشش این تصفیه خانه درقبال عقد قرارداد بلند مدت تامین پساب استاندارد از محل تصفیه خانه .

« آگهی فراخوان شناسائی سرمایه گذار جهت مشارکت در توسعه و تکمیل تأسیسات جمع آوری و تصفیه فاضلاب از طریق واگذاری امتیاز استفاده از پساب تصفیه خانه فاضلاب شهر پیشوا »

مزایده شماره 103/ج/400  - شماره فراخوان در سامانه ستاد ایران : 1000001513000001

شرکت آب و فاضلاب جنوب شرقی استان  تهران در نظر دارد باقیمانده  احداث و تکمیل مدول اول تأسیسات جمع آوری و تصفیه خانه فاضلاب شهر پیشوا  را در ازای تخصیص تمام یا بخشی از پساب تصفیه شده به منظور کاربری معین و با حجم مشخص برای دوره زمانی محدود و با شرایط ذیل ، به سرمایه گذار واجد شرایط واگذار نماید .

الف شرح مختصری از پروژه :

موضوع پروژه :

 1. تامین مالی جهت تکمیل مدول اول شبکه و تصفیه خانه فاضلاب شهر پیشوا  و بهره برداری از تصفیه خانه موجود به ظرفیت 11000 متر مکعب در شبانه روز و تکمیل شبکه جمع آوری فاضلاب محدوده تحت پوشش این تصفیه خانه درقبال عقد قرارداد بلند مدت تامین پساب استاندارد  از محل تصفیه خانه  .

 2. تأمین سرمایه مازاد به منظور استفاده در سایر طرح های فاضلاب در سطح استان بر اساس اسناد

 • سرمایه پذیر : شرکت آب و فاضلاب جنوب شرقی استان تهران

 • حجم پساب قابل واگذاری : حداکثر 110 لیتر در ثانیه ( به طور متوسط 3.3  میلیون متر مکعب در سال )

 • شرایط بهره برداری تصفیه خانه : درحال بهره برداری

 • دوره تکمیل شبکه جمع آوری فاضلاب: 3 سال

 • دوره واگذاری امتیاز استفاده از پساب : 25 20 سال ( با ارائه مدل مالی مربوطه )

 • راندمان تصفیه : تخلیه به آبهای سطحی (90درصد)

 • جمعیت تحت پوشش :  160000 نفر

 • محل اجرا : استان تهران شهرستان پیشوا

 • اخذ کلیه مجوزهای لازم از ارگان های ذیربط به عهده سرمایه گذار است .

ب شرایط کلی و دریافت و تحویل اسناد :

 1. سرمایه‌گذاران واجد شرایط می‌توانند از تاریخ   8/3/1400 لغایت پایان وقت اداری 24/3/1400 جهت دریافت مدارک و فرم های تقاضای پساب با در دست داشتن ﻧﺎﻣﻪ اﻋﻼم آﻣﺎدﮔﯽ ﺟﻬﺖ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاری در ﻃﺮح تکمیل بخشی از تاسیسات فاضلاب شهر پیشوا در ازای برداشت پساب از طریق سامانه ستاد ایران و یا امور بازرگانی و قراردادهای شرکت آب و فاضلاب جنوب شرقی استان تهران به آدرس ورامین، خ مجتمع ادارات، خ دولت مراجعه نمایند.

 2. مهلت تحویل مدارک و فرم های تکمیل شده تا ساعت پایان وقت اداری روز سه شنبه مورخ 8/4/1400 از طریق بارگذاری در سامانه ستاد و یا تحویل به دبیرخانه شرکت آب و فاضلاب جنوب شرقی استان تهران می باشد.             

 3. بدیهی است پس از بررسی مدارک دریافتی که توسط شرکت‌کنندگان تحویل می‌شود، اسناد ارزیابی به متقاضیان واجد شرایط ارائه خواهد شد و پس از بررسی مدارک ارزیابی از سرمایه‌گذاران واجد شرایط جهت مذاکرات قراردادی دعوت بعمل خواهد آمد.

شرکت آب و فاضلاب جنوب شرقی استان  تهران

 

باسلام   در روزهای 8/3/1400و 11/3/1400  درج گردد.