ارزیابی توان انجام تعهدات و مناقصه عمومی قرائت کنتور و توزیع قبوض در منطقه تحت پوشش شرکت آب و فاضلاب جنوب شرقی استان تهران

مناقصه

112ب99ب

آب و فاضلاب جنوب شرقی استان تهران

آب و فاضلاب جنوب شرقی استان تهران

ارزیابی توان انجام تعهدات و مناقصه عمومی قرائت کنتور و توزیع قبوض در منطقه تحت پوشش شرکت آب و فاضلاب جنوب شرقی استان تهران

 

 

 

آگهی فراخوان  ارزیابی توان انجام تعهدات و مناقصه عمومی(112/ب/99)

 ( یک مرحله ای نوبت اول )

11- 1. دستگاه مناقصه گزار: شرکت آب و فاضلاب جنوب شرقی استان تهران .

 1. موضوع: ارزیابی توان انجام تعهدات و مناقصه عمومی قرائت کنتور و توزیع قبوض در منطقه تحت پوشش شرکت آب و فاضلاب جنوب شرقی استان تهران

 2. مهلت و محل دریافت اسناد  مناقصه: متقاضیان شرکت در مناقصه می توانند حداکثر تا ساعت  14 روز شنبه مورخ 14/4/99 با معرفی­نامه رسمی و معتبر و فیش بانکی واریز شده هزینه خرید اسناد به این شرکت به نشانی ورامین مجتمع ادارات خیابان دولت شرکت آب و فاضلاب جنوب شرقی استان تهران دبیرخانه مرکزی  تلفن: 36270015 021 مراجعه و نسبت به دریافت اسناد ارزیابی و مناقصه اقدام نمایند.

 3. مدت اجرا :  یکسال شمسی می باشد.

 4. مبلغ برآورد : 673/325/201/55   ریال بر اساس فهرست بها سال 1399

 5. محل اعتبار:  اعتبارات داخلی ( جاری)  .

 6. مبلغ تضمین  شرکت در مناقصه: به میزان 000/000/985/1  ریال و به صورت یکی از انواع ذیل می­باشد:

  ضمانت نامه بانکی معتبر یا به صورت واریز نقدی به حساب جاری شماره 0108380974006 نزد بانک ملی ایران  به نام شرکت آب و فاضلاب جنوبشرقی استان تهران  و به پیشنهادهای فاقد امضا، مشروط، مخدوش، فاقد سپرده و سپرده­های مخدوش یا سپرده های کمتر از میزان مقرر، چک شخصی و نظایر آن و همچنین پیشنهاداتی که بعد از انقضای مدت مقرر واصل شود مطلقا ترتیب اثر داده نخواهد شد.

 7. مهلت و محل تحویل پاکات ارزیابی و مناقصه: تا ساعت 14 روز یکشنبه مورخ 29/4/99 به دبیرخانه مرکزی این شرکت به نشانی ورامین مجتمع ادارات - خیابان دولت - دفتر مرکزی شرکت آب و فاضلاب جنوب شرقی استان تهران طبقه دوم.

 8. زمان و محل گشایش پاکات  ارزیابی: ساعت 11 صبح روز دوشنبه مورخ 30/4/99 در محل دفتر مرکزی  مناقصه گزار به نشانی فوق الذکر.

 9. سایر اطلاعات مربوطه در اسناد مناقصه مندرج است.

 10. هزینه خرید اسناد: مبلغ 000/000/1 ریال ( یک میلیون  ریال) می باشد که باید به حساب شماره 0108380974006 بانک ملی ایران واریز و فیش آن به واحد فروش اسناد (دبیرخانه مرکزی) ارائه گردد.

 

 1.  (http://www.tpww.ir), (http://www.nww.ir), (http://www.iets.mporg.ir

شرکت آب و فاضلاب جنوب شرقی استان تهران

 باسلام   در روزهای 5/3/99 و 4/3/99 در صفحات میانی در 4 کادر درج گردد.                       

 

برای دریافت خبرنامه لطفا پست الکترونیکی خود را وارد نمایید.
ایمیل را وارد کنید.