تجدید ارزیابی کیفی توان انجام کار و مناقصه عمومی خرید ،حمل وتخلیه 4680 متر لوله چدن داکتیل ضد زلزله کلاس C به قطر 900 میلیمتر

مناقصه

101ب99ب

آب و فاضلاب جنوب شرقی استان تهران

آب و فاضلاب جنوب شرقی استان تهران

تجدید ارزیابی کیفی توان انجام کار و مناقصه عمومی خرید ،حمل وتخلیه 4680 متر لوله چدن داکتیل ضد زلزله کلاس C به قطر 900 میلیمتر

 

آگهی فراخوان تجدید ارزیابی توان انجام تعهدات و مناقصه عمومی(شماره 101/ب/99)

     (یک مرحله ای نوبت اول )

 

1- دستگاه مناقصه گزار: شرکت آب و فاضلاب جنوب شرقی استان تهران به نمایندگی از  شرکت آب و فاضلاب استان تهران.

2- موضوع : تجدید ارزیابی کیفی توان انجام کار و مناقصه عمومی خرید ،حمل وتخلیه 4680 متر لوله چدن داکتیل ضد زلزله کلاس C به قطر 900 میلیمتر

 3- مهلت و محل دریافت تجدید اسناد  مناقصه متقاضیان شرکت در مناقصه می توانند حداکثر حداکثر تا ساعت 15 روز چهارشنبه مورخ 11/4/99 با مراجعه به سامانه تدارکات دولت الکترونیک (ستاد) به نشانیsetadiran.ir نسبت به خرید اسناد ارزیابی و مناقصه اقدام نمایند .

4- مدت تحویل کالا : شش ماه شمسی می باشد.

5- - محل اعتبار:  طرحهای عمرانی(اوراق مشارکت - اسناد خزانه اسلامی-سایرمنابع-نقدی)

6- مبلغ تضمین  شرکت در تجدید مناقصه : به میزان 000/707/276/6 ریال به صورت یکی از انواع ذیل میباشد:

ضمانت نامه بانکی معتبر یا به صورت واریز نقدی به حساب جاری شماره 4001051407145881 64010000 نزد بانک ملی به نام شرکت آب و فاضلاب استان تهران و به پیشنهادهای فاقد امضا، مشروط، مخدوش، فاقدسپرده و سپرده های مخدوش یا سپرده های کمتر از میزان مقرر، چک شخصی و نظایر آن و همچنین پیشنهاداتی که بعد از انقضای مدت مقرر واصل شود مطلقا ترتیب اثر داده نخواهد شد.

7- مهلت و محل ارائه  پاکات  تجدید ارزیابی و مناقصه :

1-مستندات پاکت ارزیابی کیفی طبق ضوابط مربوطه در سامانه ستاد تکمیل و تا ساعت 14روز سه شنبه مورخ 24/4/99  بارگذاری و ارائه گردد.

2-پاکت الف مناقصه حاوی (تضمین شرکت درمناقصه) علاوه بر ارائه وبارگذاری در سامانه ستاد ، می بایست به صورت فیزیک  لاک و مهر شده به دبیرخانه مرکزی شرکت واقع در ورامین- مجتمع ادارات- خیابان دولت- دفتر مرکزی شرکت آب و فاضلاب جنوب شرقی استان تهران-طبقه دوم طبق مهلت اعلامی در سامانه ستاد تحویل گردد .

3-پاکات ب وج مناقصه طبق مهلت اعلامی در سامانه مذکور بارگذاری و ارائه گردد .

8- زمان و محل گشایش پاکات تجدید ارزیابی : ساعت 10 صبح روز چهارشنبه مورخ 25/4/99   در  دفتر ذیحسابی طرحهای عمرانی شرکت آب و فاضلاب استان تهران (تهران خیابان دکتر فاطمی تقاطع خیابان حجاب) .

9- سایر اطلاعات مربوطه در اسناد مناقصه مندرج است .

11-  هزینه خرید اسناد: مبلغ 000/000/1ریال (یک میلیون  ریال) می باشد که باید از طریق سامانه تدارکات دولت الکترونیک واریز گردد.

نشانی سایتهای اینترنتی:

(http://www.setadiran.ir) (http://www.tpww.ir), (http://www.nww.ir), (http://www.iets.mporg.ir)

 

                                          

باسلام   در روزهای 1/4/99و 2/4/99 در صفحات میانی در 4 کادر درج گردد

 

 

 

 

 


برای دریافت خبرنامه لطفا پست الکترونیکی خود را وارد نمایید.
ایمیل را وارد کنید.