ارزیابی توان انجام تعهدات و مناقصه عمومی خرید انواع لوله های فولادی و لوله آبده

مناقصه

102ب99ب

آب و فاضلاب جنوب شرقی استان تهران

آب و فاضلاب جنوب شرقی استان تهران

ارزیابی توان انجام تعهدات و مناقصه عمومی خرید انواع لوله های فولادی و لوله آبده

 

 

آگهی فراخوان تجدید ارزیابی توان انجام تعهدات و مناقصه عمومی(102 /ب/99)

 ( یک مرحله ای نوبت اول )

1- دستگاه مناقصه گزار: شرکت آب و فاضلاب جنوب شرقی استان تهران

2-موضوع: ارزیابی توان انجام تعهدات و مناقصه عمومی خرید انواع لوله های فولادی و لوله آبده

3-مهلت و محل دریافت اسناد تجدید مناقصه: متقاضیان شرکت در مناقصه می توانند حداکثر تا ساعت حداکثر تا ساعت 15 روز

چهار شنبه مورخ 11/4/99 با معرفینامه رسمی و معتبر  و فیش بانکی واریز شده هزینه خرید اسناد به این شرکت به نشانی  ورامین مجتمع ادارات خیابان دولت شرکت آب و فاضلاب جنوبشرقی استان تهران دبیرخانه مرکزی  تلفن : 36270015 021 مراجعه و نسبت به دریافت اسناد ارزیابی و مناقصه اقدام نمایند.

4-مدت تحویل کالا :   چهار ماه شمسی می باشد

5-محل اعتبار:  اعتبارات جاری (داخلی) شرکت

6--مبلغ تضمین  شرکت در تجدید مناقصه :به میزان 000/000/914 ریال و به صورت یکی از انواع ذیل میباشد:

ضمانت نامه بانکی معتبر یا به صورت واریز نقدی به حساب جاری شماره 0108380974006 بانک ملی ایران به نام شرکت آب و فاضلاب جنوب شرقی استان تهران و به پیشنهادهای فاقدامضا، مشروط، مخدوش، فاقدسپرده وسپرده های مخدوش یا سپرده های کمتر از میزان مقرر، چک شخصی و نظایر آن و همچنین پیشنهاداتی که بعد از انقضای مدت مقرر واصل شود مطلقا ترتیب اثر داده نخواهد شد.

7-مهلت و محل تحویل پاکات تجدید ارزیابی و مناقصه : تا ساعت 14روز سه شنبه مورخ 24/4/99  به دبیرخانه مرکزی این شرکت به نشانی مذکور.

8-زمان و محل گشایش پاکات تجدید ارزیابی : ساعت 11 صبح روز چهارشنبه مورخ 25/4/99   در دفتر مرکزی شرکت خریدار به نشانی فوق الذکر.

9-سایر اطلاعات مربوطه در اسناد مناقصه مندرج است.

10-هزینه خرید اسناد : 000/000/1 ریال (یک میلیون ریال) می باشد که باید به حساب شماره 0108380974006 بانک ملی ایران واریز و فیش آن به واحد فروش اسناد (دبیرخانه مرکزی) ارائه گردد.

نشانی سایتهای اینترنتی :

(http://www.tpww.ir), (http://www.nww.ir) (http://www.setadiran.ir)

شرکت آب و فاضلاب جنوب شرقی استان تهران

 

باسلام   در روزهای 1/4/99و 2/4/99 در صفحات میانی در 4 کادر درج گردد

 

 

 

 

                     

 

 


برای دریافت خبرنامه لطفا پست الکترونیکی خود را وارد نمایید.
ایمیل را وارد کنید.