ارزیابی کیفی توان انجام کارو مناقصه عمومی عملیات احداث مخزن1000مترمکعبی مجتمع روستایی ریحان آباد ورامین

مناقصه

109ب99ب

آب و فاضلاب جنوب شرقی استان تهران

آب و فاضلاب جنوب شرقی استان تهران

ارزیابی کیفی توان انجام کارو مناقصه عمومی عملیات احداث مخزن1000مترمکعبی مجتمع روستایی ریحان آباد ورامین

آگهی فراخوان  ارزیابی توان انجام تعهدات و مناقصه عمومی(109/ب/99)

 (دو مرحله ای نوبت اول )

1-دستگاه مناقصه گزار: شرکت آب و فاضلاب جنوب شرقی استان تهران به نمایندگی از  شرکت آب و فاضلاب استان تهران.

2-موضوع :ارزیابی کیفی توان انجام کارو مناقصه عمومی عملیات احداث مخزن1000مترمکعبی مجتمع روستایی ریحان آباد ورامین

3-مهلت و محل دریافت اسناد مناقصه: متقاضیان شرکت در مناقصه می توانند حداکثر تا ساعت 15 روز چهارشنبه مورخ 11/4/99 با  مراجعه به سامانه تدارکات دولت الکترونیک (setadiran.ir) نسبت به خرید اسناد ارزیابی و مناقصه اقدام نمایند .

4-مدت اجرای عملیات: 36  ماه می باشد.

5-مبلغ برآورد : 474/533/588/21   ریال بر اساس فهرست بها پایه ابنیه سال 1399

6-محل اعتبار:  طرحهای عمرانی (اوراق مشارکت - اسناد خزانه اسلامی-سایرمنابع-نقدی)

7--مبلغ تضمین  شرکت در مناقصه : به میزان  000/427/079/1 ریال و به صورت یکی از انواع ذیل میباشد:

ضمانت نامه بانکی معتبر یا به صورت واریز نقدی به حساب جاری شماره 640100004001051407145881 نزد بانک ملی شعبه دکتر فاطمی به نام شرکت آب و فاضلاب استان تهران و به پیشنهادهای فاقد امضا، مشروط، مخدوش، فاقدسپرده و سپرده های مخدوش یا سپرده های کمتر از میزان مقرر، چک شخصی و نظایر آن و همچنین پیشنهاداتی که بعد از انقضای مدت مقرر واصل شود مطلقا ترتیب اثر داده نخواهد شد.

8-مهلت و محل تحویل پاکات ارزیابی و مناقصه :

 1-پاکات ارزیابی کیفی طبق ضوابط مربوطه در سامانه ستاد (setadiran.ir) تکمیل و تا ساعت 14 روز سه شنبه مورخ 24/4/99 بارگذاری ویک نسخه نیز  می بایست به صورت فیزیک به دبیرخانه مرکزی شرکت واقع در ورامین- مجتمع ادارات- خیابان دولت- دفتر مرکزی شرکت آب و فاضلاب جنوب شرقی استان تهران-طبقه دوم و ارائه گردد.

2-پاکت الف مناقصه حاوی (تضمین شرکت درمناقصه) علاوه بر ارائه و بارگزاری در سامانه ستاد ، می بایست به صورت فیزیک طبق مهلت اعلامی در سامانه ستاد تحویل آدرس مناقصه گزار (فوق الذکر )گردد .

3-پاکات ب وج مناقصه طبق مهلت اعلامی در سامانه مذکور بارگذاری و ارائه گردد

 9-زمان و محل گشایش پاکات ارزیابی : ساعت 10 صبح روز  چهارشنبه مورخ 25/4/99 در دفتر ذیحسابی طرحهای عمرانی شرکت آب و فاضلاب استان تهران (تهران خیابان دکتر فاطمی تقاطع خیابان حجاب).

10-سایر اطلاعات مربوطه در اسناد مناقصه مندرج است.

11-هزینه خرید اسناد :  مبلغ 000/000/2 ریال (دو میلیون ریال) می باشد که باید از طریق سامانه تدارکات دولت الکترونیک(ستاد) واریز گردد.

 

نشانی سایتهای اینترنتی: 

((http://www.tpww.ir), (http://www.nww.ir), (http://www.iets.mporg.ir) (http://www.setadiran.ir)

 

باسلام   در روزهای 1/4/99و 2/4/99 در صفحات میانی در 4 کادر درج گردد

 

برای دریافت خبرنامه لطفا پست الکترونیکی خود را وارد نمایید.
ایمیل را وارد کنید.