فعالیت گروه تحقیقات و پژوهش به شرح ذیل می باشد :

1- ضمن تماس با اساتید  دو دانشگاه از دانشگاههای معتبر تهران  در حال بررسی و کارشناسی مسائل مربوط به  تعیین موضوعی مرتبط با آب ( بیوشیمی) و انتخاب دانشجو ی دوره های فوق لیسانس و دکترا جهت انجام تحقیقات در این خصوص می باشد.

2- ضمن برقراری ارتباط با یک نفر از اساتید دانشگاه شهید بهشتی در رشته متالوژی در حال بررسی نحوه ارائه عناوین پژوهشی در راستای بکارگیری و ابداع روشی (طراحی و ساخت تاسیسات مربوطه )  برای  امکان انجام موازی دو پروسه 1لف )کاهش سختی آب دارای EC بالا و ب)انجام گندزدایی (تصفیه بهداشتی آب همانند کلریناسیون و ازنیناسیون و...)می باشد.