طراحی سیستم مدیریت اطلاعات انبار

عنوان پژوهش: طراحی سیستم مدیریت اطلاعات انبار

نظر به ضرورت مدیریت و کنترل کنتورهای خریداری شده تا نصب در محل مورد نظر ، بر اساس ضوابط مشخص جناب آقای مهندس کارخانه طرحی با مشارکت جمعی معاونت درآمد و امور مشترکین موفق به طراحی نرم افزاری تحت عنوان سیستم نرم افزار مدیریت اطلاعات انبار شده اند . که در این طرح تمامی اطلاعات مربوط به ورود کنتورها به انبار ، تحویل آنها به شهرها و امورات تابعه ، تحویل داغی آن به انبار و در نهایت مشخصات مالک ، محل و تاریخ نصب آن در سیستم ثبت می گردد.

کارخانه