راهبردهای فراوانی برای نیل به اهداف شرکت پیش بینی شده که به اهم آنها اشاره می شود:

  • کنترل تقاضا همراه با افزایش هم زمان عرضه آب از طریق انتقال آب از سایر حوزه ها نظیر سد ماملو،
  • مدیریت جامع کیفی و کمی منابع آب استان از طریق اجرای طرح های بهبود بهره وری نظیر طرج جامع آبرسانی تهران ( طرح حضرت قمر بنی هاشم (ع) )،
  • تدوین و اجرای برنامه های مدیریت مصرف از طریق آموزش همگانی درباره کمبود آب و روش های صرفه جویی در مصرف آن،
  • بهبود ساختار و سیستم های مدیریتی،
  • ایجاد سیستم تشویقی و تنبیهی درخصوص مصرف آب،
  • تلاش برای تغییر الگوهای توسعه و ساخت و ساز شهرها،
  • ممیزی و تعیین عملیات و فعالیت های تصدی گری جهت برون سپاری و خصوصی سازی،
  • ارتقاء خدمات رسانی به مشترکین از طریق بهبود سیستم های خدمات رسانی و طرحهای تکریم ارباب رجوع.