مدیرعامل
معاونت نظارت بر بهره برداری
دفتر نظارت بر بهبود روشهای بهره برداری فاضلاب
  • مهدی جعفری [ مدیر دفتر نظارت بر بهبود روش های بهره برداری فاضلاب ]
دفتر کنترل کیفیت و بهداشت آب و فاضلاب
  • نسیم قربانی [ مدیر دفتر کنترل کیفیت و بهداشت آب و فاضلاب ]
دفتر مدیریت مصرف و آب بدون درآمد
کارشناس مسئول انرژی و سیستم های کنترلی
معاونت فنی و مهندسی
دفتر فنی و خدمات مهندسی
امور اجرائی طرحهای تامین و توزیع آب شهری
  • علی باقری [ مدیر امور اجرائی طرحهای تامین و توزیع آب شهری ]
امور اجرائی طرحهای جمع آوری و تصفیه فاضلاب شهری
  • حامد اکبری [ مدیر امور اجرائی طرحهای جمع آوری و تصفیه فاضلاب شهری ]
معاونت برنامه ریزی و منابع انسانی
دفتر برنامه ریزی و بودجه
دفتر بهره وری منابع انسانی
دفتر خدمات مدیریت و فناوری اطلاعات
گروه تحقیقات و پژوهش
معاونت مالی و پشتیبانی
امور مالی
قسمت انبارها
امور اداری و خدمات عمومی
گروه ایمنی و بهداشت
معاونت خدمات مشترکین و درآمد
دفتر نظارت بر خدمات مشترکین و درآمد
دفتر پیگیری مطالبات و وصول درآمد
قسمت خدمات رایانه ای مشترکین
دفتر حقوقی
دفتر حراست و امور محرمانه
امور بازرگانی و قراردادها
دفتر مدیریت بحران و پدافند غیرعامل
برای دریافت خبرنامه لطفا پست الکترونیکی خود را وارد نمایید.