تاریخچه

شرکت آب و فاضلاب جنوبشرقی استان تهران به موجب تبصره 2 ماده 1قانون تشکیل شرکتهای آب و فاضلاب در سال 1373 و به شماره 73/6/16 در اداره کل ثبت شرکتها به ثبت رسیده است . وظیفه این شرکت ایجاد تاسیسات تقسیم و توزیع آب شهری و تاسیسات مرتبط با جمع آوری و انتقال فاضلاب ،‌همچنین بهره برداری از تاسیسات تامین و تقسیم و توزیع آب شهری و تاسیسات مربوط به جمع آوری و انتقال فاضلاب در سطح شهرهای تحت پوشش در چارچوب سیاستهای وزارت نیرو و شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور و شرکت آب و فاضلاب استان تهران می باشد . مرکز شرکت در شهر ورامین بوده و محدوده جغرافیایی تحت پوشش این شرکت به وسعت 66/86 کیلومتر مربع شامل شهرهای ورامین - قرچک - پیشوا - خیرآباد - جوادآباد- باقرآباد واقع در شهرستان ورامین و شهرهای پاکدشت -یبر - خاتون آباد - شریف آباد واقع در شهرستان پاکدشت می باشد .

هیئت مدیره شرکت مرکب از سه عضو اصلی و دو نفر عضو علی البدل به شرح زیر می باشد :

1- حمیدرضا نامداری  عضواصلی هیئت مدیره و مدیرعامل

2-سهراب عامری شهرابی ، عضو اصلی هیئت مدیره

3-رسول باقری، عضو اصلی هیئت مدیره

4- ایوب طالبی، عضو علی البدل هیئت مدیره

5- غلامرضا مرادی ، عضو علی البدل هیئت مدیره