ماموریت

 ماموریت

توزیع آب شرب سالم و همچنین جمع آوری و دفع بهداشتی فاضلاب در محدوده شرکت از طریق :

- ایجاد ظرفیت کامل ذخیره آب متناسب با رشد جمعیت و توسعه اقتصادی و اجتماعی منطقه

-افزایش دانش تخصصی و کیفی به صورت مستمر ، حفظ محیط زیست و منابع آبی و جلوگیری از آلودگی منابع آب

-اصلاح نظام تخصیص آب در بخش های زیر مجموعه متناسب با ظرفیت منطقه

-ایجاد و توسعه خدمات فاضلاب با هدف کامل نمودن چرخه تصفیه و بهداشت عمومی

-بهره گیری از ظرفیت های مالی بخش خصوصی و موسسات و اوراق مشارکت

- گسترش باور همگانی برای آب به عنوان کالای اقتصادی بدون جایگزین و استفاده بهینه