کلیات

نقشه   این شرکت در سال گذشته جمعیتی بالغ بر ٦٣٧,٨ هزار نفر، معادل ٥ درصد از جمعیت شهری کل استان را تحت پوشش خدمات خود داشته که ١٠٠ درصد آب مورد نیاز خود را توسط ٩٤ حلقه چاه از منابع زیرزمینی تامین  کرده است. پیشبینی نیاز آبی آن در سال جاری ٥٨.٤ میلیون مترمکعب بوده و برآورد جمعیت تحت پوشش آن ٦٧٥.٥ هزار نفر می باشد.