اهداف کلان و استراتژیک

اهداف کلان و استراتژیک

اهداف کلان و استرتژیک شرکت آب و فاضلاب استان تهران به شرح ذیل است :

 • توسعه و احداث مرکز کنترل از راه دور آب ( تله متری )،
 • تهیه اطلاعات مکانی تاسیسات آب و فاضلاب،
 • مکانیزه کردن مدیریت خطوط آب رسانی تهران و شهرهای تحت پوشش،
 • استفاده از نرم افزارهای هوشمندامداد، نگهداری و تعمیرات شبکه (PM)،
 • اتوماسیون گردش اطلاعات،
 • بهره برداری از دانش و فرهنگ فن آوری اطلاعات (IT)،
 • استقرار نظام ارزیابی و تعالی سازمانی براساس مدل EFQM،
 • استقرار و حفظ سیستم های مدیریت کیفیت براساس استانداردهای سری ISO،
 • تدوین و ارتقاء مقررات، دستورالعمل ها و آئین نامه های اجرایی و عملیاتی،
 • ظرفیت سازی و برون سپاری کارها،
 • آموزش همگانی و ارتقاء فرهنگ مصرف آب،
 • اصلاح ترکیب نیروی انسانی شرکت و شرکت های تابعه و برگزاری آموزش های لازم جهت تجهیز آنها،
 • اصلاح مستمر ساختار سازمانی براساس نیاز روز،
 • و از همه مهمتر ارتقاء سطح کیفی خدمات رسانی به مشترکین و جلب رضایت آنها.