خدمات مشترکین

مدت زمان انجام کار مراحل انجام کار مدارک مورد نیاز نوع خدمت
در شرایط متعارفی مدت زمان لازم برای انجام کار حداکثر ۴ روز است و در صورتیکه ملک به واحد شماری نیاز نداشته باشد این مدت کمتر خواهد شد. مراحل تغییرنام پرونده - پایان کار (اصل و کپی) - سند مالکیت یا بنچاق (اصل و کپی) - آخرین قبض آب بها مصرفی تغییر نام پرونده
در شرایط متعارفی مدت  زمان لازم برای تغییر قطر حداکثر ۱۰ روز و سایر خدمات شش روز می‌باشد. مراحل تغییر مسیر انشعاب، تغییر محل انشعاب، تغییر سطح و تغییر قطر انشعاب -پروانه پایان کار(اصل و کپی) - آخرین قبض آب بها مصرفی تغییر (مسیرـ محل ـ قطر) انشعاب و تغییر سطح کنتور
در شرایط متعارفی مدت زمان لازم برای انجام کار حداکثر ۴ روز است و در صورتیکه ملک به واحد شاری نیاز نداشته باشد این مدت کمتر خواهد شد. مراحل پاسخ استعلام دفاتر ثبت -پایان کار ساختمان (اصل و کپی) - در خصوص پلاک ثبتی ملک، نامه رأی دادگاه - آخرین قبض آب بهاء مصرفی استعلام محضری جهت خرید و یا فروش
در شرایط متعارفی حداکثر زمان  انجام این کار ۴ روز است. مراحل واحد شماری (تفکیک قبض آب بها) - درخواست واحد شماری - پروانه ساخت یا پایان کار (اصل و کپی) - آخرین قبض آب بهاء مصرفی واحد شماری
در شرایط متعارفی این فرآیند حسب موارد شکواییه و پیگیری های آن از ۲ تا ۱۴ روز زمان نیاز دارد. مراحل رسیدگی به شکایات در شرکتهای آب و فاضلاب  رسیدگی به شکایات


(هزینه خدمات متفرقه برای مشترکین در سال 1392(ارقام به ریال
اقطار بالاتر اینچ قطر ۴ اینچ قطر ۳ اینچ قطر ۲ اینچ قطر ۵/۱ اینچ قطر ۱ اینچ قطر ۷۵/۰ اینچ قطر ۵/۰ اینچ شرح
950250796000511000336000189000945007350047250قطع و وصل
6174004809003727502824502152501459509450073500 آزمایش کنتور
26500265002650026500265002650026500

26500

تغییرنام
2625026250262502625026250262502625026250 استعلام محضر
481950048195003696000287700020055001050000578550480900تغییر محل کنتور
723030072303005785500431550029295001585500871500724500 تغییر مسیر
240975024097501926750143850099750535500288750257250 تغییر سطح
7350  73507350 7350  7350 7350 73507350 صدور قبض المثنی  
 1521450 5255250 46893004123350 3396750  2226000 766500 509250  تخلفات مشترکین آب 
289800015214501800000 800000700000 هزینه کنتور
207000019320001656000هزینه تغییر محل سیفون(فاضلاب
372000030520002690000هزینه تغییر مسیر انشعاب (فاضلاب)
نظر کارشناس و تائید هیئت مدیره شرکت تخلفات مشترکین فاضلاب

توضیحات:
در صورت تقاضای مشترک مبنی بر نقص فنی کنتور، در صورتی که پس از آزمایش عدم وجود نقص فنی مورد تأیید قرار گرفت، مشترک می‌باید علاوه بر پرداخت هزینه آزمایش کنتور، هزینه نصب مجدد کنتور را نیز پرداخت نماید.
در جاهائی که شهرداری و یا راهنمائی و رانندگی مجوز کار در روز را نمی دهد  و کار در شب انجام گیرد ۲۵% به نرخ فوق اضافه می گردد.