شرکت آب و فاضلاب استان تهران/خدمات مشترکین/خدمات قبوض آب بها و حق انشعاب/فرم درخواست آزمایش صحت عملکرد وسایل اندازه گیری

فرم درخواست آزمایش صحت عملکرد وسایل اندازه گیری

*
*
*
*
*
*
آیا بدهی آب بها دارید؟
توضیح : شرط ارائه این خدمت تسویه حساب آب بها می باشد.