فرم درخواست استعلام (آب بها و حق انشعاب)

*
*
*
*
*
*
آیا بدهی آب بها دارید ؟
توضیح : شرط ارائه این خدمت تسویه بدهی آب بها میباشد.