شرکت آب و فاضلاب استان تهران/خدمات مشترکین/خدمات قبوض آب بها و حق انشعاب

فرم درخواست استعلام (آب بها و حق انشعاب)

*
*
*
*
*
*
آیا بدهی آب بها دارید ؟
توضیح : شرط ارائه این خدمت تسویه بدهی آب بها میباشد.


فرم درخواست تعویض کنتور خراب

*
*
*
*
*
*
آیا بدهی آب بها دارید ؟
توضیح : شرط ارائه این خدمت تسویه بدهی آب بها میباشد.