نامداری

حمیدرضا نامداری

مدیرعامل
موسوی

عزت اله موسوی

معاون مالی و پشتیبانی
رسانه جدید

محمد پناهی امام

معاونت نظارت بر بهره برداری
رسانه جدید

محمدحسین علی نیا

سرپرست معاونت مهندسی و توسعه
رسانه جدید

کمال غریبی

معاون درآمد و امور مشترکین
نعیمی

احمد نعیمی

معاون برنامه ریزی و منابع انسانی

عادل آقابابا

مدیر روابط عمومی