تماس با مدیرعامل و معاونین

نام و نام خانوادگی

سمت

کد

تلفن

فاکس

حمیدرضانامداری

رئیس هیئت مدیره و مدیر عامل

021

36240220

36247922

داودابراهیمی ذاکر

معاونت بهره برداری و توسعه فاضلاب

021

36270010

36270027

عزت اله موسوی

معاون مالی و پشتیبانی

021

36270012

36266384

کمال غریبی

معاون درآمد و امور مشترکین

021

36270018

36266384

احمد نعیمی

معاون برنامه ریزی و بهبود مدیریت

021

36270020

36266384

محمد پناهی امام

معاونت بهره برداری و توسعه آب

021

36245872

36266384