تاریخ به روز رسانی : ۷ تیر ۱۳۹۶
 

بایگانی بریده جراید
درآمدحاصل از فروش آب بها درهمان شهر هزینه می شود
  [ شهرالکترونیک- ۱ اردیبهشت ۱۳۹۵ ]
همه شهرهای جنوب شرق تهران صاحب شبکه فاضلاب می شوند
  [ جمهوری اسلامی- ۱ فروردین ۱۳۹۵ ]
صاحب قلم
  [ صاحب قلم- ۲۷ دی ۱۳۹۴ ]